ประวัติการศึกษา

Posted: พฤษภาคม 22, 2011 in สรฤทธ จันสุข ข้อมูล

วุฒิการศึกษาของ ดร.สรฤทธ จันสุข  

    พ.ศ. ๒๕๒๙      ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองบัว  สปอ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

    พ.ศ. ๒๕๓๖      มัธยมศึกษาตอนต้น  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

    พ.ศ. ๒๕๓๙      มัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

    พ.ศ. ๒๕๔๓      อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน)  สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

    พ.ศ. ๒๕๔๓      ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๔๕      ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๔๖      ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

    พ.ศ. ๒๕๔๗      ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๔๘      ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๔๙      ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๕๑      ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๕๑      ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๕๒      ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    พ.ศ. ๒๕๕๓      ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๕๔      กำลังศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s