ประวัติการฝึกอบรม

Posted: พฤษภาคม 22, 2011 in สรฤทธ จันสุข ข้อมูล
ป้ายกำกับ:

ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ.

 

หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรมของ ดร.สรฤทธ จันสุข

 

    6 ต.ค. 35             การบัญชี  (295 ชั่วโมง)   โดยทางไปรษณีย์    ผู้จัด โรงเรียนบัณฑิตอาชีวะ

    17 เม.ย. 38           ผู้รับเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร  ณ การไฟฟ้าเขต 3    ผู้จัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    30 ก.ย. 39            พนักงานวิทยุ สมัครเล่น (HS6RWN)    สอบโรงเรียนบุญญารัตน์  ลำปาง  ผู้จัด กรมไปรษณีย์โทรเลข

    18-22 ธ.ค. 39        ลูกเสือชาวบ้าน  รุ่นที่  5540/1  ณ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น  ผู้จัด ลูกเสือเพชรบูรณ์

    ก.ย. – ก.พ. 40        ช่างซ่อมวิทยุทรานซิสเตอร์    โดยทางไปรษณีย์    ผู้จัด สถาบันกรุงเทพฯ  การช่างวิทยุ – โทรทัศน์ 

    23-25 ธ.ค. 41        การปฏิบัติธรรมบวชศีลจาริณี    ณ วัดซับน้อยธรรมรัศมี    ผู้จัด ศบอ.ศรีเทพ

    24-26 มี.ค. 42        วิทยากรวิชาชีพและกลุ่มสนใจ  ณ  ศนจ.เพชรบูรณ์    ผู้จัด ศนจ.เพชรบูรณ์

    1 ส.ค. 42              อบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา   ณ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  ผู้จัด สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

    26 พ.ค. 43         ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง (150 ชม.) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์   ผู้จัด วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

    25 พ.ย. 43            การใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์  เพชรบูรณ์    ผู้จัด กรมไปรษณีย์โทรเลข

    20-22 มี.ค. 45        เสริมสร้างสมรรถภาพผู้ปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนในชุมชน ณ วัดติสสมหาวัน    ผู้จัด ศนจ. เพชรบูรณ์

    11-15 ธ.ค. 45        การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รุ่นที่ 47    ณ ม.รามคำแหง  ผู้จัด ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง

    4-6 มี.ค. 46           การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้งานป้องกันเอดส์  ณ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์    ผู้จัด จังหวัดเพชรบูรณ์

    16-18 มิ.ย. 46        การวิจัยในชั้นเรียน    ณ อบจ. เพชรบูรณ์    ผู้จัด อบจ. เพชรบูรณ์

    พ.ศ. 2547     SMART OTOP PROGRAM    ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  เชียงใหม่   ผู้จัด คณะกรรมการ นตผ.

    25-28 ก.ย. 47        ปฐมนิเทศพัฒนากรเปลี่ยนสายงานก่อนประจำการ    เมื่อ ณ เขาค้อรีสอร์ท   ผู้จัด สพจ.เพชรบูรณ์

    15 ต.ค.- 3 ธ.ค. 47   นักพัฒนาชุมชนก่อนประจำการ รุ่นที่ 76    ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน   ผู้จัด  กรมการพัฒนาชุมชน

    พ.ค. 2548             การวางแผนกลยุทธ์    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    พ.ค. 2548             หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. 2548             ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ก.ค. 2548             ทัศนคติที่ต่อการทำงานภาครัฐ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ส.ค. 2548             ความเชื่อมั่นในตนเอง    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ส.ค. 2548             ความฉลาดทางอารมณ์    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ก.ย. 2548             การพัฒนาจริยธรรมผู้ใต้บังคับบัญชา    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ต.ค. 2548             ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    21-22 ก.พ. 49        การสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศเพื่อบริหารการพัฒนา   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ผู้จัด  ศพช.เขต 11

    25-30 มิ.ย. 49        การขับเคลื่อนชุมชน    ณ ศพช. เขต 3    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    พ.ค.- มิ.ย. 49          การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน  E –Learning  ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    26-27 ธ.ค. 49        การติดตามและประเมินผลในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นครราชสีมา    ผู้จัด ศพช.เขต 11

    ก.ค.- ส.ค. 49          Microsoft Office XP : Excel    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ก.ค.- ส.ค. 49          Microsoft Office XP : Outlook   E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ส.ค.- ก.ย. 49          Microsoft Office XP : PowerPoint    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    พ.ย.- ธ.ค. 49          Microsoft Windows ME    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    พ.ย.- ธ.ค. 49          Microsoft Windows XP Pro.    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค. – ม.ค. 50         Microsoft Office XP : Word    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.- ก.พ. 50          การสร้าง Website    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.- ก.พ. 50          WinZip    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    10-12 ม.ค. 50        ทักษะการทำงานในชุมชนสำหรับพัฒนากร (รุ่น 1)    ณ ศพช.เขต 11    ผู้จัด  ศพช.เขต 11

    14-16 มี.ค. 50        การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารการพัฒนา   ณ หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ผู้จัด  ศพช.เขต 11

    19-21 มี.ค. 50        ฉลาดลักษณ์ที่เหมาะสมของนักพัฒนาชุมชน   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นครราชสีมา    ผู้จัด ศพช.เขต 11

    มี.ค. 50                เศรษฐกิจพอเพียง    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    มี.ค. 50                ผู้หญิงผู้ชายในโลกการทำงาน    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย. 50                การประเมินผลการปฏิบัติงาน    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    9 -11 พ.ค. 50        วิทยากรจังหวัด ตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์   ณ โรงแรมตักสิลา  มหาสารคาม    ผู้จัด  สำนักงาน ป.ป.ช.

    พ.ค. 50                การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์   E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. 50                 การบริหารผลการปฏิบัติงาน   E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. 50                สมรรถนะของข้าราชการพลเรือนไทย    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. 50                HR Scorcard    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. 50                ระบบพิทักษ์คุณธรรม    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    20-24 ส.ค. 50        ศึกษานิเทศก์เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   ณ โรงแรมบ้านเชียง  อุดรธานี    ผู้จัด  กระทรวงศึกษาธิการ

    27-28 ส.ค. 50        เพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Access & Photoshop)   ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม    ผู้จัด  สพจ. มหาสารคาม

    ก.ย. 50                การสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปิด    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ก.ย. 50                ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ก.ย. 50                Talent Management & HIPPS    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    9 พ.ย. 50            Movie Editing (30 ชั่วโมง)    E –Learning    ผู้จัด  มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    2 -4 ธ.ค. 50          เพิ่มสมรรถนะพัฒนากรด้านการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในงานพัฒนาชุมชน    ณ โรงแรมตักสิลา  มหาสารคาม    ผู้จัด  ศพช. เขต 11

    6 -7 ธ.ค. 50          วิทยากรการเลือกตั้งระดับเขตเลือกตั้ง    ณ โรงแรมนิวพัฒนา    ผู้จัด  กกต. มหาสารคาม

    18-20 ม.ค. 51        ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม   ณ โรงแรมนิวพัฒนา    ผู้จัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    11-12 ก.พ. 51        เสริมสร้างพื้นฐานความรู้มุ่งสู่งานวิจัยเพื่อชุมชน    ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ผู้จัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    ม.ค.- มี.ค. 51          22 ทีท่าวิทยากร    E –Learning    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    ม.ค.- มี.ค. 51          การคิดวิเคราะห์    E –Learning    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    21-25 เม.ย. 51       การใช้โปรแกรมลีสเรล  LISREL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ผู้จัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การบริการที่เป็นเลิศ   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การสอนงาน    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน    E –Learning     ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    24-25 มิ.ย. 51        การเรียนรู้ด้านการวิจัยในศักยภาพใหม่    ณ โรงแรมมารวย    ผู้จัด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

    1 เม.ย.- 31 ก.ค. 51  พอเพียงแบบ พช.    E –Learning    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    ก.ค.- ส.ค. 51          กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ก.ค.- ส.ค. 51          การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    E –Learning   ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ก.ค.- ส.ค. 51          การให้คำปรึกษา    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ก.ค.- ส.ค. 51          การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    1 ก.ค.-30 ก.ย.51    การจัดการความรู้    E –Learning    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    3-5 ต.ค. 51           ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ระดับที่ 1    ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ผู้จัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    ธ.ค.-ม.ค. 52           PHP    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและแผนพัฒนารายบุคคล    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การประเมินค่างาน    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การพัฒนาทรัพยากรบุคคล    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล    E –Learning   ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-มี.ค. 52           CD.Q. : เชาว์คน พช.    E –Learning    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    มี.ค.-เม.ย. 52          ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มี.ค.-เม.ย. 52          Download Accelerator    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย.-ก.ค. 52           การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   E –Learning   ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย.-ก.ค. 52           มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย.-ส.ค. 52           คุณภาพชีวิตในการทำงาน    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. – ส.ค. 52         วินัยข้าราชการพลเรือน    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    3  ส.ค. 52             การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน    E –Learning    ผู้จัด  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    2 ต.ค. 52          การผลิตหนังสืออิเล็คทรอนิคส์จากเว็บ    E –Learning    ผู้จัด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    18-23 ก.พ. 53    การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์    ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ  ศสท.   ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    20-21 มี.ค. 53     การสร้างเว็บด้วย xhtml, JavaScript, WYSIWYG    ณ สพฐ. เขต 1  กทม.    ผู้จัด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    28 มี.ค. 53      Easy web authoring  ด้วยโปรแกรม KompoZer  ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ม.มหิดล    ผู้จัด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    5 มิ.ย. 53         การบริหารโครงการด้วย Gantt Project    ณ สพฐ. เขต 1 กทม.    ผู้จัด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    19 มิ.ย. 53       การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Open Flash e-Book (with XML)    ณ สพฐ. เขต 1 กทม.   ผู้จัด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    ก.ค. – ส.ค. 53       การเทียบเคียง (Benchmarking)   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54      การบริหารการเปลี่ยนแปลง   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54      การบริหารความขัดแย้ง   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54       การบริหารความเสี่ยง   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54       การพัฒนาบุคลิกภาพ   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54       คุณธรรมสำหรับข้าราชการ   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54       ภาวะผู้นำ   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    21 ก.พ. 54            การประเมินผลการปฏิบัติงานจาก Individual Scorecard  โรงแรมวินเซอร์  โดย สวัสดิการ ก.พ.ร.

    31 มี.ค. 54            การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  E –Learning    ผู้จัด สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

    ๒๑ – ๒๒ พ.ค.๕๔     การจัดการความรู้ยุคดิจิทัล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ. ผู้จัด สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s