บทความตีพิมพ์

คอลัมน์เขียนสังคม   บทความประจำหนังสือพิมพ์มวลชน  หนังสือพิมพ์รายปักษ์  พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  พิจิตร  นครสวรรค์  เมื่อ พ.ศ. 2543 – 2545

พัฒนากรพันธุ์ใหม่ พัฒนากรพันธุ์แท้  วารสารพัฒนาชุมชน      ปีที่ 43  ฉบับที่ 7   เดือนกรกฎาคม  2547

เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน    วารสารพัฒนาชุมชน      ปีที่ 43   ฉบับที่ 9    เดือนกันยายน   2547

ไปดูเขาแต่งงานที่บ้านนา…มา    วารสารพัฒนาชุมชน      ปีที่ 43   ฉบับที่ 12  เดือนธันวาคม    2547

จริยธรรมนักพัฒนา  วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 44   ฉบับที่  3   เดือนมีนาคม      2548

นักพัฒนากับชาวบ้าน  วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 44    ฉบับที่ 9    เดือนกันยายน    2548

นักพัฒนากับวิชาพูด  วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 44   ฉบับที่ 12  เดือนธันวาคม    2548

ชุมชนนักพัฒนาสู่การเรียนรู้อนาคต     วารสารพัฒนาชุมชน      ปีที่ 45   ฉบับที่ 2    เดือนกุมภาพันธ์ 2549

เกมชีวิต               วารสารพัฒนาชุมชน      ปีที่ 45    ฉบับที่ 5   เดือนพฤษภาคม  2549

เพียงพ่อก็พอเพียง   วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 45    ฉบับที่ 6   เดือนมิถุนายน    2549

จริงใจไม่จน          วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 45    ฉบับที่ 7   เดือนกรกฎาคม  2549

ความสุขที่พอเพียง   วารสารพัฒนาชุมชน        ปีที่ 46    ฉบับที่ 2   เดือนกุมภาพันธ์ 2550

การศึกษาตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     วารสารวิชาการ ม.อบ.    ปีที่ 11    ฉบับที่ 1   เดือน ม.ค.-เม.ย. 2552

องค์ประกอบการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย     ปีที่ 1   ฉบับที่ 1   เดือน ม.ค.-เม.ย. 2553

Advertisements

ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ.

 

หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรมของ ดร.สรฤทธ จันสุข

 

    6 ต.ค. 35             การบัญชี  (295 ชั่วโมง)   โดยทางไปรษณีย์    ผู้จัด โรงเรียนบัณฑิตอาชีวะ

    17 เม.ย. 38           ผู้รับเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร  ณ การไฟฟ้าเขต 3    ผู้จัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    30 ก.ย. 39            พนักงานวิทยุ สมัครเล่น (HS6RWN)    สอบโรงเรียนบุญญารัตน์  ลำปาง  ผู้จัด กรมไปรษณีย์โทรเลข

    18-22 ธ.ค. 39        ลูกเสือชาวบ้าน  รุ่นที่  5540/1  ณ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น  ผู้จัด ลูกเสือเพชรบูรณ์

    ก.ย. – ก.พ. 40        ช่างซ่อมวิทยุทรานซิสเตอร์    โดยทางไปรษณีย์    ผู้จัด สถาบันกรุงเทพฯ  การช่างวิทยุ – โทรทัศน์ 

    23-25 ธ.ค. 41        การปฏิบัติธรรมบวชศีลจาริณี    ณ วัดซับน้อยธรรมรัศมี    ผู้จัด ศบอ.ศรีเทพ

    24-26 มี.ค. 42        วิทยากรวิชาชีพและกลุ่มสนใจ  ณ  ศนจ.เพชรบูรณ์    ผู้จัด ศนจ.เพชรบูรณ์

    1 ส.ค. 42              อบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา   ณ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  ผู้จัด สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

    26 พ.ค. 43         ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง (150 ชม.) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์   ผู้จัด วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

    25 พ.ย. 43            การใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์  เพชรบูรณ์    ผู้จัด กรมไปรษณีย์โทรเลข

    20-22 มี.ค. 45        เสริมสร้างสมรรถภาพผู้ปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนในชุมชน ณ วัดติสสมหาวัน    ผู้จัด ศนจ. เพชรบูรณ์

    11-15 ธ.ค. 45        การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รุ่นที่ 47    ณ ม.รามคำแหง  ผู้จัด ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง

    4-6 มี.ค. 46           การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้งานป้องกันเอดส์  ณ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์    ผู้จัด จังหวัดเพชรบูรณ์

    16-18 มิ.ย. 46        การวิจัยในชั้นเรียน    ณ อบจ. เพชรบูรณ์    ผู้จัด อบจ. เพชรบูรณ์

    พ.ศ. 2547     SMART OTOP PROGRAM    ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  เชียงใหม่   ผู้จัด คณะกรรมการ นตผ.

    25-28 ก.ย. 47        ปฐมนิเทศพัฒนากรเปลี่ยนสายงานก่อนประจำการ    เมื่อ ณ เขาค้อรีสอร์ท   ผู้จัด สพจ.เพชรบูรณ์

    15 ต.ค.- 3 ธ.ค. 47   นักพัฒนาชุมชนก่อนประจำการ รุ่นที่ 76    ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน   ผู้จัด  กรมการพัฒนาชุมชน

    พ.ค. 2548             การวางแผนกลยุทธ์    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    พ.ค. 2548             หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. 2548             ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ก.ค. 2548             ทัศนคติที่ต่อการทำงานภาครัฐ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ส.ค. 2548             ความเชื่อมั่นในตนเอง    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ส.ค. 2548             ความฉลาดทางอารมณ์    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ก.ย. 2548             การพัฒนาจริยธรรมผู้ใต้บังคับบัญชา    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ต.ค. 2548             ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    21-22 ก.พ. 49        การสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศเพื่อบริหารการพัฒนา   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ผู้จัด  ศพช.เขต 11

    25-30 มิ.ย. 49        การขับเคลื่อนชุมชน    ณ ศพช. เขต 3    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    พ.ค.- มิ.ย. 49          การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน  E –Learning  ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    26-27 ธ.ค. 49        การติดตามและประเมินผลในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นครราชสีมา    ผู้จัด ศพช.เขต 11

    ก.ค.- ส.ค. 49          Microsoft Office XP : Excel    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ก.ค.- ส.ค. 49          Microsoft Office XP : Outlook   E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ส.ค.- ก.ย. 49          Microsoft Office XP : PowerPoint    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    พ.ย.- ธ.ค. 49          Microsoft Windows ME    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    พ.ย.- ธ.ค. 49          Microsoft Windows XP Pro.    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค. – ม.ค. 50         Microsoft Office XP : Word    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.- ก.พ. 50          การสร้าง Website    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.- ก.พ. 50          WinZip    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    10-12 ม.ค. 50        ทักษะการทำงานในชุมชนสำหรับพัฒนากร (รุ่น 1)    ณ ศพช.เขต 11    ผู้จัด  ศพช.เขต 11

    14-16 มี.ค. 50        การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารการพัฒนา   ณ หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ผู้จัด  ศพช.เขต 11

    19-21 มี.ค. 50        ฉลาดลักษณ์ที่เหมาะสมของนักพัฒนาชุมชน   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นครราชสีมา    ผู้จัด ศพช.เขต 11

    มี.ค. 50                เศรษฐกิจพอเพียง    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    มี.ค. 50                ผู้หญิงผู้ชายในโลกการทำงาน    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย. 50                การประเมินผลการปฏิบัติงาน    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    9 -11 พ.ค. 50        วิทยากรจังหวัด ตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์   ณ โรงแรมตักสิลา  มหาสารคาม    ผู้จัด  สำนักงาน ป.ป.ช.

    พ.ค. 50                การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์   E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. 50                 การบริหารผลการปฏิบัติงาน   E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. 50                สมรรถนะของข้าราชการพลเรือนไทย    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. 50                HR Scorcard    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. 50                ระบบพิทักษ์คุณธรรม    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    20-24 ส.ค. 50        ศึกษานิเทศก์เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   ณ โรงแรมบ้านเชียง  อุดรธานี    ผู้จัด  กระทรวงศึกษาธิการ

    27-28 ส.ค. 50        เพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Access & Photoshop)   ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม    ผู้จัด  สพจ. มหาสารคาม

    ก.ย. 50                การสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปิด    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ก.ย. 50                ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    ก.ย. 50                Talent Management & HIPPS    E –Learning    ผู้จัด  สำนักงาน ก.พ.

    9 พ.ย. 50            Movie Editing (30 ชั่วโมง)    E –Learning    ผู้จัด  มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    2 -4 ธ.ค. 50          เพิ่มสมรรถนะพัฒนากรด้านการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในงานพัฒนาชุมชน    ณ โรงแรมตักสิลา  มหาสารคาม    ผู้จัด  ศพช. เขต 11

    6 -7 ธ.ค. 50          วิทยากรการเลือกตั้งระดับเขตเลือกตั้ง    ณ โรงแรมนิวพัฒนา    ผู้จัด  กกต. มหาสารคาม

    18-20 ม.ค. 51        ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม   ณ โรงแรมนิวพัฒนา    ผู้จัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    11-12 ก.พ. 51        เสริมสร้างพื้นฐานความรู้มุ่งสู่งานวิจัยเพื่อชุมชน    ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ผู้จัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    ม.ค.- มี.ค. 51          22 ทีท่าวิทยากร    E –Learning    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    ม.ค.- มี.ค. 51          การคิดวิเคราะห์    E –Learning    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    21-25 เม.ย. 51       การใช้โปรแกรมลีสเรล  LISREL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ผู้จัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การบริการที่เป็นเลิศ   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การสอนงาน    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน    E –Learning     ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    เม.ย.- พ.ค. 51         มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    24-25 มิ.ย. 51        การเรียนรู้ด้านการวิจัยในศักยภาพใหม่    ณ โรงแรมมารวย    ผู้จัด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

    1 เม.ย.- 31 ก.ค. 51  พอเพียงแบบ พช.    E –Learning    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    ก.ค.- ส.ค. 51          กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ก.ค.- ส.ค. 51          การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    E –Learning   ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ก.ค.- ส.ค. 51          การให้คำปรึกษา    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ก.ค.- ส.ค. 51          การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    1 ก.ค.-30 ก.ย.51    การจัดการความรู้    E –Learning    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    3-5 ต.ค. 51           ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  ระดับที่ 1    ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ผู้จัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    ธ.ค.-ม.ค. 52           PHP    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและแผนพัฒนารายบุคคล    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การประเมินค่างาน    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การพัฒนาทรัพยากรบุคคล    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-ก.พ. 52           การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล    E –Learning   ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ม.ค.-มี.ค. 52           CD.Q. : เชาว์คน พช.    E –Learning    ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    มี.ค.-เม.ย. 52          ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มี.ค.-เม.ย. 52          Download Accelerator    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย.-ก.ค. 52           การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   E –Learning   ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย.-ก.ค. 52           มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย.-ส.ค. 52           คุณภาพชีวิตในการทำงาน    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    มิ.ย. – ส.ค. 52         วินัยข้าราชการพลเรือน    E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    3  ส.ค. 52             การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน    E –Learning    ผู้จัด  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    2 ต.ค. 52          การผลิตหนังสืออิเล็คทรอนิคส์จากเว็บ    E –Learning    ผู้จัด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    18-23 ก.พ. 53    การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์    ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ  ศสท.   ผู้จัด กรมการพัฒนาชุมชน

    20-21 มี.ค. 53     การสร้างเว็บด้วย xhtml, JavaScript, WYSIWYG    ณ สพฐ. เขต 1  กทม.    ผู้จัด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    28 มี.ค. 53      Easy web authoring  ด้วยโปรแกรม KompoZer  ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ม.มหิดล    ผู้จัด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    5 มิ.ย. 53         การบริหารโครงการด้วย Gantt Project    ณ สพฐ. เขต 1 กทม.    ผู้จัด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    19 มิ.ย. 53       การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Open Flash e-Book (with XML)    ณ สพฐ. เขต 1 กทม.   ผู้จัด มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

    ก.ค. – ส.ค. 53       การเทียบเคียง (Benchmarking)   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54      การบริหารการเปลี่ยนแปลง   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54      การบริหารความขัดแย้ง   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54       การบริหารความเสี่ยง   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54       การพัฒนาบุคลิกภาพ   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54       คุณธรรมสำหรับข้าราชการ   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    ธ.ค.53 – ม.ค.54       ภาวะผู้นำ   E –Learning    ผู้จัด สำนักงาน ก.พ.

    21 ก.พ. 54            การประเมินผลการปฏิบัติงานจาก Individual Scorecard  โรงแรมวินเซอร์  โดย สวัสดิการ ก.พ.ร.

    31 มี.ค. 54            การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  E –Learning    ผู้จัด สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

    ๒๑ – ๒๒ พ.ค.๕๔     การจัดการความรู้ยุคดิจิทัล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ. ผู้จัด สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิการศึกษาของ ดร.สรฤทธ จันสุข  

    พ.ศ. ๒๕๒๙      ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองบัว  สปอ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

    พ.ศ. ๒๕๓๖      มัธยมศึกษาตอนต้น  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

    พ.ศ. ๒๕๓๙      มัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

    พ.ศ. ๒๕๔๓      อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน)  สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

    พ.ศ. ๒๕๔๓      ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๔๕      ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๔๖      ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

    พ.ศ. ๒๕๔๗      ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๔๘      ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๔๙      ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๕๑      ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๕๑      ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๕๒      ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    พ.ศ. ๒๕๕๓      ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    พ.ศ. ๒๕๕๔      กำลังศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงานภาคเอกชน

พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๕     ลูกชาวนา ปลูกข้าวเลี้ยงตน สืบทอดอาชีพบรรพบุรุษ

พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗       พนักงานรักษาความปลอดภัย   บริษัท เสตท แมน การ์ด จำกัด

พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๑       ทำธุรกิจส่วนตัว ด้านรับเหมาก่อสร้าง

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔      พนักงานส่งเสริมการเกษตร บริษัท พีพีพีการเกษตร จำกัด สาขาเพชรบูรณ์

เราทราบหรือไม่ว่า…

       ทิศทางการพัฒนาชนบทไทยจะไปทางไหน ?

       กระแสที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมคืออะไร ?

       รูปแบบการทำงานที่เหมาะสมของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างไร ?

       จินตนาการสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนจะเป็นไปได้แค่ไหน ?

หาคำตอบเหล่านี้ได้จากการบรรยายทางวิชาการเรื่อง

 เปิดวิสัยทัศน์การพัฒนาชุมชนใหม่

วิทยากรโดย  นายเตชพล ฐิตยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นัดเจอกัน  วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมการพัฒนาชุมชน

 สนใจลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายได้ ฟรี ที่เว็บไซต์กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน http://www.plan.cdd.go.th/

ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง ๒๕ ท่านเท่านั้น สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔)

ประสานการจัดกิจกรรมโดย ดร.สรฤทธ จันสุข

ประสบการณ์ทำงานภาคราชการ

๑ ต.ค.๔๒ – ๓๐ ก.ย.๔๓   นักการภารโรง  สังกัด ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

๑ ต.ค.๔๓ – ๓๐ ก.ย.๔๖    ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาสนุ่น   สังกัด ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีเทพ          

มิ.ย.๔๔ – ๓๑ พ.ค.๔๕     อาจารย์นิเทศบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ)  สังกัด สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์    

๑ ต.ค.๔๖ – ๑๖ พ.ค.๔๗    อาสาพัฒนา (รุ่นที่ ๕๖)  ตำบลสระกรวด  อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน

๑๗ พ.ค.๔๗ – ๑๖ พ.ค.๔๘    นักพัฒนาชุมชน ๓   อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๗ พ.ค.๔๗ – ๓๐ ก.ย.๔๘    นักพัฒนาชุมชน ๔   อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์

๑ ต.ค.๔๘ – ๒๙ พ.ย.๔๙    นักพัฒนาชุมชน ๔   อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

๓๐ พ.ย.๔๙ – ๓๐ ก.ย.๕๐    นักพัฒนาชุมชน ๔   กิ่งอำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม

๑ ต.ค. ๕๐ – ๑๖ พ.ย. ๕๑    นักพัฒนาชุมชน ๕   อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม

๑๗ พ.ย. ๕๑ – ๙ ธ.ค.๕๑    นักพัฒนาชุมชน ๕   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม    

๑๐ ธ.ค.๕๑ – ๒๔ พ.ค.๕๒   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

๒๕ พ.ค.๕๒ –๒๐ ม.ค.๕๓    นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กองแผนงาน  กรมการพัฒนาชุมชน

๒๑ ม.ค.๕๓ – ปัจจุบัน    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กองแผนงาน  กรมการพัฒนาชุมชน

ดร.สรฤทธ จันสุข

Dr.Sorarit Chansuk

วัน เดือน ปี เกิด  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๑๗

บิดามารดา  นายมาย  นางจัน  จันสุข

พี่น้องร่วมบิดามารดา  จำนวน ๓ คน   มีพี่คือ นายประสิทธิ์  จันสุข   มีน้องคือ นายสำราญ  จันสุข

ตำแหน่งงานปัจจุบัน    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ     กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  กองแผนงาน  กรมการพัฒนาชุมชน

ที่อยู่ภูมิลำเนา  ๘๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวทอง  ตำบลนาสนุ่น  อำเภอศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์  ๖๗๑๗๐

สถานที่ติดต่อ  โทรศัพท์  ๐๘๙ ๒๔๒๕ ๖๖๖

 E – Mail: Dr.sorarit@hotmail.com

คติประจำใจ

เหนือความคิด ความรู้ และความสามารถ  ยังมีความคิด ความรู้ และความสามารถที่เหนือกว่า  ให้ความจริงมากกว่า

Above the knowledge the ability, There are still more knowledge and Abilities that offer more reality.